BKM Grenland ruster seg for fremtiden

I 2012 har det vært høy aktivitet på mange arenaer i BKM Grenland. Det er med glede vi ser tilbake på all aktivitet og alt arbeid som er utført.

Det økonomiske grunnlagt for driften av BKMG kommer fra innsamlede midler fra medlemmene. I tillegg fikk vi noe momsrefusjon i henhold til kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. En av styrets hovedoppgaver er å påse at de innsamlede midlene brukes effektivt og at virksomheten drives i henhold til vedtektene. Styrets ansvar er å sette opp et budsjett og sørge for at ulike deler av virksomheten har gode og  hensiktsmessige arbeidsbetingelser, slik at all den aktivitet som foregår kan skje til medlemmenes beste.

Styret har ansvaret for at de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet overholdes, og sørge for at BKMG har en sunn og god økonomi. BKMG har ingen fast ansatte, men kjøper inn nødvendige administrative tjenester for å ivareta de løpende driftsoppgavene.

Økonomien i BKMG er svært god, med en betydelig egenkapital og solide inntekter. Årets regnskap for 2012 viser et mindre regnskapsmessig underskudd. Dette har sammenheng med opprettelsen av stiftelsen Grasmyr Menighet og overdragelse av eiendommer til denne.

I 2012 gjennomførte styret en undersøkelse av den demografiske utviklingen i BKMG frem mot 2020. Denne undersøkelsen viser at menighetens utvikling i dette perspektivet vil ha behov for større aktivitetsarealer, forsamlings lokale og uteområder. Behovet er presentert for menigheten, og det er full oppslutning om at vi skal sette i gang med en spareplan for å bygge opp vårt økonomiske handlingsrom. Vi opplever entusiasme, samhold og et stort engasjement blant medlemmene til å være aktive i denne langsiktige økonomiplanleggingen.

Spareplanen for BKMG har følgende målsettinger:

  • Sørge for at BKMG står økonomisk rustet slik at det kan legges til rette for gode og hensiktsmessige rammebetingelser for alt arbeide som drives i BKMG
  • Støtte opp om Stiftelsen Brunstad Konferansesenters prosjekt med utbygging av idrettsfasiliteter på Brunstad. BKMG vil være en hyppig bruker av disse anleggene når de står ferdige
  • Ha økonomisk handlingsrom til å være med i misjonsarbeidet

For å etablere en mer oversiktlig og riktig modell for drift og forvaltning av menighetens eiendommer, er det i 2012 gjort noen strukturelle endringer for å skille dette fra den primære virksomheten. I denne forbindelse er stiftelsen Grasmyr Menighet etablert. Stiftelsen er registrert som en allmenn stiftelse, den har sitt eget styre og driver sin virksomhet i henhold til godkjente vedtekter.

Holdingselskapet Salen Holding AS med tilhørende datterselskaper som tidligere var eiet av BKMG, er overført til stiftelsen. Det er inngått en langsiktig leieavtale mellom BKMG og Grenland Konferansesenter AS, et av datterselskapene under Salen Holding AS, som gir BKMG rett til å drive sin kristelige virksomhet i lokalene til Grenland Konferansesenter AS. Det primære ved utleievirksomheten til Grenland Konferansesenter AS er å dekke BKMG sitt behov. For dette betaler BKMG en årlig leie.

Eiendommene Risøya og Vatnlian er også avhendet, men BKMG har sikret seg en eksklusiv bruksrett til disse fritidseiendommene slik at det i praksis ikke blir noen forskjell på tilgjengeligheten for BKMG.

BKMG ser lyst på framtiden, og er trygge på at vi også i framtiden skal kunne legge til rette for godearbeidsbetingelser for det viktige arbeidet med barn og ungdom og til å samle våre medlemmer til trosoppbyggelse.

Klikk her eller på bildet oppe til høyre for å laste ned en komplett årsrapport for 2012.

Kjell Sandersen
Styrets leder BKM Grenland