Årsrapport 2018 / Styret

Fra styret

2018 har vært et aktivt og spennende år for de drøyt 1000 medlemmer i Brunstad Kristelige Menighet Grenland (BKM Grenland). Majoriteten av våre medlemmer er barn og ungdom. Vi har derfor stor tro på fremtiden og bruker mye ressurser i form av tid og penger på å tilrettelegge for at de skal ha gode tilbud og rammer.

Trygge og gode oppvekstvilkår med fokus på respekt for enkeltmennesket og involvering er en grunnleggende målsetning for alt arbeide som drives i BKM Grenland. Dette har styret arbeidet spesielt med i 2018. Det ble avholdt flere temasamlinger, blant annet et eget seminar 3. oktober med gjesteforelesere fra BCCs ressursteam. Der var hovedtema: «Barns trygghet, de voksnes ansvar». Her informerte menighetens eget ressursteam om hvordan det arbeides sentralt og hva som bør gjøres lokalt. I etterkant ble det etablert en arbeidsgruppe mot uønskede hendelser (AMUH) som skal arbeide lokalt med å informere, forebygge og være kontaktpunkt ved henvendelser om dette.

Barne- og ungdomsarbeidet er et av våre viktigste satsingsområder. I 2018 har vi jobbet videre med å utvikle vårt mentorarbeid, som vi har stor tro på. Å være en mentor betyr i denne sammenheng at en eldre ungdom eller voksen tar et spesifikt ansvar for å vise personlig omsorg og følge opp en person som er yngre enn seg selv. På denne måten ønsker vi at alle barn og ungdom skal føle seg trygge og bli ivaretatt på en helhetlig måte.

Det arbeides for størst mulig grad av åpenhet og medvirkning i styrets beslutninger, og det spilles jevnlig inn saker fra medlemmene. Vi vil takker alle våre medlemmer for det engasjement de viser.

Vi vil også rette en spesiell takk til forstanderskapet for det de betyr for BKM Grenland, og for den inspirasjon de er til troslivet gjennom sin forkynnelse på våre ulike samlinger og gjennom personlig omsorgsarbeid.

Frivillighet er bærebjelken i all vår virksomhet. Våre medlemmer er positive og engasjerer seg i stor grad i menighetsarbeidet. 

Vi ser virkelig lyst på framtiden – takket være alles innsats og bidrag til fellesskapet!

Robert Nilsen
Styrets leder

Bjørg Ditlefsen
Styremedlem

Simen Andresen
Styremedlem

Åsmund Gusfre
Styremedlem

Nathalie Kristoffersen
Styremedlem