Årsrapport 2019 / Satsing på ungdom

Et år med fokus på barn og ungdom

I BKM Grenland er det lange og gode tradisjoner for å verdsette og prioritere barne og ungdomsarbeid, og dette engasjementet vil fortsette med vitalitet, fornyelse og fokus på formålet inn i 2020.

Barne – og ungdomsarbeid har vært, og er et stort og viktig satsningsområde for BKM Grenland. Dette er noe vi deler med andre menigheter tilknyttet BCC. BCC’s grunnlegger Johan Oscar Smith var helt fra begynnelsen av svært opptatt av at ungdommen skulle få utvikle seg på en sunn og naturlig måte. Dette arbeidet videreføres med stort engasjement, og det legges ned store midler både økonomisk og ressursmessig i dette, både sentralt og lokalt her i BKM Grenland.

Det arbeides både i vår lokale menighet og i sentral foreningen BCC med å fremme den kristne tro og lære blant ungdom, og tilby dem gode, rusfrie ungdomsmiljø. Dette skjer blant annet ved hjelp av forkynnelse, omsorgsarbeid og helsefremmende aktiviteter.

For å lykkes i dette viktige arbeidet, trenges det mentorer som er gode forbilder for ungdommen. Verdier som frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt er grunnlag for det arbeidet som legges ned, og den enkelte mentor må se verdien av å bidra med uegennyttig innsats i form av å gi av sin tid og sine krefter i ungdomsarbeidet. Det oppfordres til å legge vekt på å ha god kontakt med hver enkelt ungdom, slik at den unge opplever å bli sett og verdsatt som et enkeltindivid i gruppen.

Samarbeidende foreninger 

For ungdom i alderen 13 – 26 år er Brunstad Ungdomsklubb (BUK), sammen med Xercize Sport og MakeMusic blitt en viktig arena for ukentlig aktivitet innenfor sport, kunst, friluftsliv, gaming, musikk med mer. I disse foreningene jobbes det for at det skal være et aktivitetstilbud hvor alle kan drive med noe de liker, sammen med andre kristne ungdommer som de deler trosgrunnlag med.

Frivillighet

Dugnad og frivillighet står meget sterkt i BKM Grenland, og de fleste aktivitetene er i stor grad bygd på frivillig innsats fra medlemmene. I tillegg bidrar vi til arrangementer i regi av både sentral foreningen BCC og andre samarbeidende organisasjoner. I forbindelse med en stor internasjonal sommercamp i regi av Brunstad Ungdomsklubb stilte ca. 250 av BKM Grenlands medlemmer opp for å bidra med frivillig innsats for å tilberede et stort grillmåltid under campen i regi av Brunstad ungdomsklubb Grenland.

Det ble også arrangert fire programdager for ungdom på Risøya under BCCs sommerstevne. Risøya ligger ved utgangen av Eidangerfjorden i Telemark. I flere år har ungdom ned til 13 år fått være med å oppleve skjærgårdsidyllen, møter og aktiviteter på denne øya. Også her har BKM Grenland i mange år bidratt som vertskap på frivillig basis.

Det er stor motivasjon blant våre medlemmer til å utføre oppgaver for fellesskapet, og på denne måten kunne være med å bidra til det samfunnsnyttige arbeidet med barn og ungdom, som både BCC, de lokale menighetene og samarbeidende foreninger utfører.

Ungdomstur til USA

I juni 2019 reiste 250 ungdommer fra BKM Grenland på tur sammen til USA. Denne turen har vært planlagt i ca. 2 år, og det var derfor knyttet store forventninger til den. Her besøkte ungdommene blant annet amerikanske menigheter som er tilknyttet trossamfunnet BCC. På stevnestedet Victory i staten New York fikk de være sammen med ungdom fra østkysten av USA, som deler det samme målet for livet; å etterfølge Jesu liv og eksempel.

Turen inkluderte også storbyliv i Washington DC og verdensmetropolen New York, med mange spennende opplevelser som dette hadde å by på.

Felles bilde av ungdommen på tur i Washington.