Vår tro

Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og dernest i den bibelske lære og de verdier som menighetens grunnlegger Johan O. Smith beskrev. Vårt trosfundament er felles med de fleste lutherske kristne, og baserer seg på rettferdiggjørelsen av tro alene, der vi får våre synder tilgitt ved å tro på det. Deretter skjer en videre utvikling av et personlig kristenliv ved lydighet mot troen, som Bibelen kaller «helliggjørelse». 

Jesus gav oss en misjonsbefaling og han ber alle som tror på Ham å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler av Ham. Arbeid for å bevare barn og ungdom fra nedbrytende krefter og vekke dem for de verdier som ligger i det liv Jesus har åpenbart, står sentralt i vår virksomhet, både internt i menigheten og eksternt.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no, og aktivkristendom.no.