Våre samlinger

Oppbyggelse

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all vår virksomhet. Vårt trosgrunnlag er forankret i Bibelen som Guds ord, og den læren og de verdier som menighetens grunnlegger Johan Oscar Smith stod for. Johan Oscar Smith praktiserte og underviste om et liv med omsorg for den enkelte og med et særlig fokus på gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette fundamentet bygger BKM Grenland videre på.

Søndagsmøte

En sentral del av menighetslivet i BKM Grenland er de faste ukentlige søndagsmøtene. Her er hele menigheten velkommen; både barn, unge, voksne og eldre. På disse samlingene legges det vekt på oppmuntring og undervisning i vår kristne troslære, formidlet gjennom bønn, sang, forkynnelse og andre tidsaktuelle virkemidler. Søndagsmøter kan sammenliknes med gudstjenester eller andre religiøse samlinger. Omtrent hver søndag samles medlemmene i BCC til møter i sin lokale menighet. Her får man høre det budskapet Jesus kom med, samt andre temaer fra Bibelen.

Her kan du lese et innlegg på BCC.no om det å være en deltakermenighet:

https://bcc.no/2020/01/hva-er-en-deltakermenighet/

Søndagsskole

I tillegg til de faste ukentlige søndagsmøtene er det også lagt til rette for tilpasset søndagsskole for alle barn mellom 4 og 12 år. Her får de lære mer om Jesus og Bibelen, formidlet på en enkel måte så de lettere kan forstå. Målet med søndagsskolen er at barna kan lære mer om hvem Jesus var, og at han kan bli en venn for dem i barneårene, og hvis de ønsker, gjennom hele livet.

Møter for ungdom

Ungdommen har i tillegg til søndagsmøtene en egen samling hver uke, hvor temaene ofte er litt forenklet. Samlingene er gjerne litt kortere enn søndagsmøtene, og har fokus på de utfordringer som en ungdom møter i hverdagen. I de siste årene har det også blitt arrangert flere tv-sendinger og samlinger fra BCC sentralt med fokus på trosopplæring i en forenklet form, slik at de unge skal kunne forstå budskapet og blir interessert i å lese mer i Bibelen og BCC sin egne litteratur.

I etterkant av samlingen(e) er blir det lagt til rette for å møtes til en kaffe i kaffebaren, samt mulighet for ulike aktiviteter i tilstøtende aktivitetsarealer.

På vinterstid avholdes samlingene innendørs på Grasmyr, og på sommerstid har vi ofte samlingene som utflukt til Risøya i Langesundsfjorden. Disse samlingene blir ofte etterfulgt av grilling, gode samtaler og aktiviteter for barn og unge.

Fester og arrangementer

I tillegg til våre ukentlige samlinger, gjennomfører også menigheten en rekke fester, arrangementer og markeringer. Denne typen arrangementer gir gode muligheter til musikalske og kulturelle innslag som viser kreativiteten og mangfoldet blant medlemmene. Her finnes det passende arenaer der ikke minst barn og unge har muligheter til å bruke talent og evner til glede for andre.